Säker verksamhet

Säker verksamhet – vår definition

Med Säker verksamhet avser vi en verksamhet som bedriver ett ändamålsenligt och effektivt säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete som är utformat för att tillgodose samtliga gällande krav och anpassat utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.

Ett systematiskt säkerhets- eller säkerhetsskyddsarbete ska enligt oss:

 • Bygga på välgrundade analyser och bedömningar
 • Vara väl planerat, bemannat och finansierat
 • Vara tydligt reglerat
 • Vara implementerat och integrerat i verksamheten
 • Bygga på gedigen kompetens och acceptans i form av en tydlig säkerhetskultur
 • Kunna möta hot, störningar och kriser
 • Kunna följas upp och utvärderas
 • Löpande omprövas och anpassas utifrån nya förutsättningar

Vår erfarenhet

Inom vårt verksamhetsområde Säker verksamhet arbetar vi med att hjälpa organisationer att bygga upp och utveckla sitt systematiska säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete.

 Vi arbetar främst med att skydda samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet samt verksamhet som omfattas av högt ställda krav på skydd mot olika typer av hot och risker.

Vi hjälper såväl myndigheter och regioner som kommuner och privata företag att efterleva ett stort antal författningar, regelverk, standarder och andra kravställningar.

Vårt arbetssätt inom Säker verksamhet är utformat utifrån vår erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd och anpassat för att skydda verksamheter mot antagonistiska hot.

Inom Säker verksamhet har vi erfarenhet av att utföra uppdrag med inriktning mot:

 • Analyser, planer och bedömningar
 • Metodutveckling, förmågeutveckling och förändringsledning
 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Implementation av säkerhets- och säkerhetsskyddsåtgärder
 • Resursförstärkning i säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete
 • Uppföljning och utvärdering av säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete

Kom i kontakt

Vill du veta mer?