Dataskyddspolicy för Phenox Group AB 

Phenox Group AB erbjuder och administrerar säkerhetstjänster. I det arbetet behandlas personuppgifter. Phenox Groups dataskyddspolicy beskriver varför vi behandlar personuppgifter, vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar, hur uppgifterna används samt hur vi generellt arbetar med dataskydd.

Varför behandlar vi personuppgifter? 

Inom Phenox Group AB genomförs personuppgiftsbehandlingar för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter och krav från myndigheter samt följa upp och uppfylla ingångna avtal. 

Personuppgiftsbehandlingar genomförs också för att kunna upprätthålla bolagets affärsverksamhet och för att kommunicera med våra kunder och leverantörer.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi och hur samlas de in? 

Phenox Group behandlar personuppgifter som inkommer till företaget via avtal, e-post eller på annat sätt såsom brev, telefonsamtal eller dylikt. Då innehållet i inkommande e-post oftast är okänt sker alltid en bedömning kring om uppgifterna ska behållas eller om de ska gallras vid inkommandet. 

Phenox Group hanterar främst kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Phenox Group hanterar också personuppgifter i form av IP-adresser när personer besöker vår webbsida. Personuppgifterna används endast för att webbsidan ska fungera optimalt och för att ge företaget besöksstatistik via Google analytics. Informationen används inte för att identifiera besökande personer.

Vår whistleblowingtjänst, Vissla, samlar också in personuppgifter. Tjänsten har en särskild dataskyddspolicy, som ingår i det avtal som tecknas vid en prenumeration på tjänsten. 

Varje gång vi efterfrågar andra personliga data kommer vi att informera de aktuella personerna om dess insamling och behandling. Vi kommer också att fråga efter ett specifikt samtycke om detta krävs enligt Dataskyddsförordningen. 

Hur använder vi personuppgifterna? 

Generellt använder vi information endast för att kunna kommunicera, leverera och fakturera våra tjänster. 

Hur länge sparas personuppgifterna? 

Vi sparar information under den tid vi har ett åtagande gentemot personerna samt i enlighet med annan tillämplig lagstiftning som till exempel bokföringslagen. 

Vi säkerställer att tillgång till informationen begränsas till de personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. 

Delning av information 

Vi delar också i vissa fall kontaktuppgifter med andra i syfte att samordna verksamheten inom ramen för våra uppdrag. Vi delar inte dina personuppgifter för andra ändamål utan ditt specifika samtycke.  

I de fall vi lagrar affärsinformation eller kontaktuppgifter hos extern part, till exempel via en molntjänst eller annan webbapplikation, säkerställer vi att parten uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen och tillämpar adekvata skyddsnivåer. 

Rätt till information, rättelse, radering och ändamålsbegränsning 

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har lagrade om dig, få uppgifterna rättade, raderade eller kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. 

Ändringar i dataskyddspolicyn 

Vi kommer att revidera policyn vid behov och publicera ändringarna på vår hemsida. 

Kontakt vid frågor eller klagomål 

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på Phenox Group för alla dina frågor kring dataskydd via mail till info@phenoxgroup.com eller via brev till Phenox Group AB, Att. Personuppgiftsansvarig, Nannylundsgatan 13A, 575 39 Eksjö, Sweden.

Du har rätt att inkomma med klagomål beträffande vår personuppgiftshantering till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Det gör du enklast via www.datainspektionen.se

Kontaktinformation till personuppgiftansvarig
Namn: Phenox Group AB
Tel: +46 (0) 8 22 11 00
E-post: info@phenoxgroup.com