Fysiskt skydd

Fysiskt skydd

Vi utför helhetsåtaganden för den offentliga sektorn och större organisationer som omfattar säkerhetsprojektering och projektsäkerhet i strategiska infrastrukturprojekt.

Uppdragen riktar sig i huvudsak mot centrala delar av statsförvaltningen, myndigheter, energiförsörjning och annan kritisk infrastruktur. Den gemensamma nämnaren i dessa uppdrag är skydd av samhällsviktig verksamhet mot avsiktlig skada.

Hos oss finns även unik kunskap avseende metodutveckling för skydd mot explosiva hot och dynamiska laster i stadsmiljö. Vi har bred erfarenhet av projektledning och konceptutveckling där avvägningen av nytta, risk och kostnad är en central del i den slutliga lösningen och där investeringar och driftkostnader beaktas för att uppnå den lägsta totalkostnaden över en livscykel. 

Våra tjänster

  • Hot- och sårbarhetsanalyser
  • Identifiering, tolkning och omhändertagande av krav
  • Framtagande av byggnadstekniska, säkerhetstekniska, organisatoriska och administrativa skyddsåtgärder
  • Metodutveckling för skydd mot explosiva hot och dynamiska laster
  • Integrera ett systematiskt säkerhetsarbete med ett långsiktigt perspektiv
  • Stöd vid säkerhetsskyddad upphandling
  • Stöd vid säkerhetsprövning av personal
  • Stöd vid incidentrapportering och incidenthantering