Start

 1. Välkommen till Phenox Group

  Vi arbetar med riskhantering, företagssäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur.

  Med hög kvalité, nära relationer och handlingskraft hjälper vi våra kunder skapa en tryggare vardag och mer förutsägbarhet i sina processer. 

 2. Riskhantering

  Vårt arbete med riskhantering möjliggör att företag och organisationer når sina operativa mål genom ett strukturerat och processinriktat arbetssätt.

  Vårt arbete utgår från etablerade standarder samt omfattande erfarenhet. Vi hjälper till att skapa företag som är uppmärksamma och flexibla inför befintliga och snabbt uppkomna risker och möjligheter. Vi kallar det för Organizational Resilience.   

  Våra tjänster inom Riskhantering och Organizational Resilience:


  • Revision och analys av befintliga riskhanteringsprocesser
  • Risk Workshop inklusive riskidentifiering, scenarier och åtgärder
  • Operativa riskbedömningar
  • Implementering av riskhanteringssystem 
  • Rådgivning- och stödfunktioner

   

  Kontakta oss för mer information.

 3. Företagssäkerhet

  Genom vårt arbete med företagssäkerhet leder och hanterar vi hela säkerhetsarbetet på ett systematiskt och effektivt sätt. Vårt arbete med säkerhet handlar om att identifiera det som är skyddsvärt samt hur det ska skyddas oavsett om det gäller personal-, information- eller andra vitala processrisker.

  Vi hjälper våra kunder att uppnå en god uppmärksamhet kring sina risker samt en hög förmåga att hantera incidenter.

  Utöver helhetslösningar stödjer vi även med enskilda åtgärder, allt efter enskilda förutsättningar och behov.

   

  Våra tjänster inom Företagssäkerhet:

  • Analys & revision
  • Ledning och styrning av säkerhet
  • Säkerhetschefsprogram
  • Incident- och krishanteringsberedskap
  • Bakgrundskontroller
  • Resesäkerhet
  • HR-säkerhet
  • Personsäkerhetsrådgivning
  • Utbildningar

   

  Kontakta oss för mer information

 4. Anti-korruption

  Korruption är ett problem för företag och myndigheter. Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av sin position för att uppnå privata fördelar. Det kan röra sig om allt från vänskapskorruption till mer komplexa och omfattande bedrägerier.

  Vi utvecklar våra kunders förmåga att själva motstå korruption samt bidrar med utredningar vid behov.

   

  Våra tjänster inom anti-korruption: 

  • Riskanalyser
  • Utveckla interna kontrollfunktioner
  • Ta fram relevanta policydokument
  • Upprätta rapporteringsvägar
  • Whistleblowing
  • Utbildning

   

  Kontakta oss för mer information

 5. Whistleblowing-system 

  Vårt system erbjuder anställda möjlighet att anonymt och säkert rapportera allvarliga oegentligheter eller brott genom vår dygnet-runt bemannade telefonlinje alternativt genom vår säkra webb-tjänst.

  Vi bistår även med relevant utredning där så erfordras.

  Anmälarnas anonymitet och informationens integritet är central för oss. Vi följer noga gällande lagstiftning.

   

  Whistleblowing:

  • Dygnet-runt bemannad anmälningstelefon
  • Säker webb-baserad rapporteringslösning
  • Kvalificerad utredningskapacitet
  • Färdiga ramverk för implementering
  • Utbildning

   

  Kontakta oss för mer information.

 6. Skydd av kritisk infrastruktur

  Vi utför helhetsåtaganden för den offentliga sektorn och större organisationer, där vi omhändertar projektsäkerheten i flera strategiska infrastrukturprojekt.
  Dessa uppdrag riktar sig mot centrala delar av statsförvaltningen, myndigheter, energiförsörjning och annan kritisk infrastruktur.

   

  De gemensamma nämnarna i dessa uppdrag har varit skydd av samhällsviktig verksamhet och säkerhetsskydd. Vår personal har dokumenterad erfarenhet av kravställning och konceptutveckling för skydd mot asymmetriska hot.

   

  Hos oss finns även unik kunskap avseende metodutveckling för skydd mot explosiva hot och dynamiska laster i stadsmiljö. Vi har bred erfarenhet av projektledning och konceptutveckling där avvägningen av nytta, risk och kostnad är en central del i den slutliga lösningen och där investeringar och driftskostnader beaktas för att uppnå den lägsta totalkostnaden över en livscykel. 

  På förfrågan kan referenser, efter godkännande av uppdragsgivaren, lämnas muntligen.

  Kontakta oss för mer information

 7. Välkommen till Phenox Group

  Phenox Group är ett mindre företag. Det är ett medvetet val då vi tror att erfarenhet, kunskap och kontinuitet är en förutsättning för att göra skillnad för våra kunder. Våra återkommande kunder ska känna trygghet i att vi känner till deras verksamhet och att vi har redundans i våra åtaganden.

  Särskilt utvalda individer, som genom goda incitament väljer att arbeta hos oss under lång tid, bidrar till att företaget utvecklas och där ständiga förbättringar anses vara kritiska framgångsfaktorer.

  Vi delar in vår verksamhet i två affärsområden där Phenox Business Support är inriktat mot att stärka och skydda våra kunders affärer medan affärsområdet infrastruktur fokuserar på att skydda samhällsviktiga funktioner.

  Vår personal har stor erfarenhet av att leda den här typen av omfattande och framgångsrika utvecklingsprocesser i stora organisationer.

  Kontakta oss för mer information

 8. Phenox Group AB

  Besöksadress Eksjö: Nannylundsgatan 13A
  Besöksadress Stockholm: Arsenalsgatan 2
   
  Tel: +46 (0)8 22 11 00
  Email: contact@phenoxgroup.com